Bestelling

Selecteer een winkel

Je hebt nog niets gekozen

Privacy beleid

 

Jouw privacy is voor ons belangrijk. We gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens we verzamelen, voor welk doel deze gegevens worden verzameld en wat jouw rechten zijn.

Wanneer je een bestelling plaatst via onze app, telefonisch of website of anderszins met ons in contact komt (hierna samen te noemen: “Platform”) of een Giftcard bestelt, stem je ermee in dat we je persoonsgegevens verwerken en bewaren zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring. Deze toestemming kan op ieder moment weer door jou worden ingetrokken. Neem hiervoor contact op met info@spareribexpress.nl en het gebruik van je gegevens zal dan worden gestaakt.

1. Verantwoordelijke

Ten aanzien van het verwerken van jouw persoonsgegevens is Spare Rib Express Nederland B.V., gevestigd te (1948 RM) Beverwijk, Schieland 8, de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Spare Rib Express is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34110764.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Spare Rib Express?

2.1 We verzamelen je persoonsgegevens op verschillende momenten, bijvoorbeeld wanneer je:

een bestelling plaatst via het Platform;

voor een bestelling betaalt;

een Giftcard aanvraagt en betaalt;

een vip account aanmaakt op onze website;

een nieuwsbrief wilt ontvangen.

We kunnen verder de door jou verstrekte informatie combineren met informatie die via geautomatiseerde methodes is verzameld en met informatie die wij van andere bronnen ontvangen, zoals van Whooz met betrekking tot segmentatie. Indien je bezwaar hebt tegen het combineren van klantgegevens met de Whooz gegevens, zullen wij - indien je ons daarom verzoekt - je gegevens daartoe blokkeren.

We verwerken je persoonsgegevens omdat dat nodig is om de Overeenkomst uit te kunnen voeren en ons gerechtvaardigd belang te kunnen behartigen. We hebben hiervoor de volgende persoonsgegevens nodig:

1) Voornaam en achternaam. Je voornaam en achternaam hebben we nodig ter identificatie en om de Bestelling af te leveren en ten behoeve van de Giftcard.

2) Geboortedatum. Je geboortedatum hebben we nodig om je op je verjaardag een aanbieding te doen.

3) Adres en Woonplaats. Je adres en woonplaats hebben we nodig om je Bestelling te bezorgen.

4) E-mailadres. We hebben je e-mailadres van je nodig om met je te communiceren over je Bestelling, ten behoeve van de Giftcard en om eventuele klachten af te handelen. Daarnaast verzoeken we per e-mail om reviews te geven over je Bestelling. Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven ontvangen je e-mails met aanbiedingen en acties.

5) Telefoonnummer. We hebben je telefoonnummer nodig om je te kunnen bellen over de afhandeling van je Bestelling en eventuele klachten af te handelen.

6) Bankgegevens. We hebben je rekeningnummer nodig om te zorgen dat je kunt betalen voor je Bestelling en voor de Giftcard.

6) Inloggegevens. Indien je een vip account aanmaakt dan worden de inloggevens opgeslagen bestaande uit gebruikersnaam en wachtwoord.

6) Cookies. Naast de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt verzamelen wij ook gegevens met cookies en vergelijkbare technieken. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze cookie statement.

6) Restaurantbeoordelingen (voor zover van toepassing). Wij gebruiken je restaurantbeoordeling om andere (potentiële) klanten te informeren over je ervaringen met Spare Rib Express. Je hebt de keuze om je restaurantbeoordeling anoniem te plaatsen.

6) Wet en regelgeving. Wij gebruiken de persoonsgegevens om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Voor welk doel verwerkt Spare Rib Express de persoonsgegevens?

3.1 Spare Rib Express verwerkt en gebruikt je persoonsgegevens zoals vermeld onder artikel 2.1 uitsluitend voor de volgende doeleinden:

Om je toegang te geven tot het Platform;

voor doorgifte aan de Spare Rib Express Vestiging met wie je een Overeenkomst aangaat en/of aan wie je een verzoek tot informatie richt en verstrekking van informatie over je Bestelling en de uitvoering van de Overeenkomst;

statistische en analytische doeleinden;

verstrekking van informatie (via de post en mobiele berichtgeving zoals sms, whatsapp en/of e-mail indien je hiervoor toestemming hebt gegeven) over producten, acties en diensten van Spare Rib Express;

voor het doen van een verjaardagsaanbieding;

ten behoeve van het plaatsen van restaurantbeoordelingen op het Platform.

3.2 Geaggregeerde persoonsgegevens kunnen eveneens door Spare Rib Express worden gebruikt voor statistische doeleinden. Deze geaggregeerde gegevens zijn niet te herleiden tot een bepaald individu.

3.3 Ter verwerking van de bestelling kunnen je persoonsgegevens, al dan niet kortstondig, doorgegeven worden aan derden die voor ons optreden op basis van de doeleinden als omschreven in deze Privacyverklaring waaronder hostingproviders, marketingbureaus, klanttevredenheidsonderzoekbureaus en banken die creditcard of andere door jou gekozen betalingsmogelijkheden aan ons faciliteren.

3.4 Je persoonsgegevens zullen niet voor andere dan in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

4.1 Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3 verstrekt Spare Rib Express je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting) of indien je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4.2 Spare Rib Express kan voor het verwerken van je persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht van Spare Rib Express zullen optreden. Met deze verwerker sluit Spare Rib Express een verwerkersovereenkomst waarin de verwerker wordt verplicht om de bepalingen uit deze Privacyverklaring na te leven. Spare Rib Express blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Beveiligingsmaatregelen

5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens neemt Spare Rib Express passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit betreffen zowel fysieke als digitale maatregelen. Deze maatregelen bestaan onder andere uit het AES256 gecodeerd opslaan van data en het gebruik van datacenters die voldoen aan de vereiste normen en benodigde certificeringen.

5.2 De persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de EER.

5.3 Spare Rib Express bewaart je gegevens niet langer dan gepast of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De bewaartermijnen van gegevens bij Spare Rib Express variëren tussen 2 en 7 jaar. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden, marketingdoeleinden indien hiervoor toestemming is gegeven en om je te woord te staan bij klachten of vragen over de bestelling.

6. Leeftijd

Het Platform is niet gericht op personen die jonger zijn dan 16 jaar en wij hebben ook niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Indien hier vragen of klachten over zijn dan kan contact op worden genomen via info@spareribexpress.nl.

7. Rechten

7.1 Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor je recht op toegang, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid. Hiertoe en voor al je andere vragen over deze Privacyverklaring kan je contact opnemen met Spare Rib Express via onze website of:

Spare Rib Express Nederland B.V.

Schieland 81948 RM Beverwijk

info@spareribexpress.nl

 

7.2 Eventuele klachten over de verwerking van de persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kan je hier meer informatie over vinden.

8. Wijzigingen

8.1 Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd door het plaatsen van een aangepaste versie op het Platform. Spare Rib Express adviseert je regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden op 2-12-2021.

9. Google Analytics

9.1 Deze site maakt gebruik van Google Analytics.

0